Toggle sidebar

Projecten

In de umc’s, ziekenhuizen en in andere zorginstellingen lopen veel lokale projecten die bijdragen aan het gemeengoed maken van eenduidig en eenmalig vastleggen voor hergebruik.

Lopende projecten

Startdatum 1 September 2017
(Geplande) Einddatum 31 December 2018
Projectleider Yoen van der Linden (yoen.vanderlinden@seederdeboer.nl)

Veel zorgverleners tonen zich enthousiast over het idee direct uit het zorgproces aan te kunnen leveren aan de kwaliteitsregistratie en geven aan ook een einde te willen maken aan de parallelle registratie. Ook kwaliteitsregistraties zijn enthousiast. Directe aanlevering vanuit het zorgproces maakt dat gegevens sneller worden aangeleverd, waardoor ze ook werkelijk van waarde zijn voor zorgverleners – en daarmee uiteindelijk voor patiënten. Registratie aan de bron startte daarom eind 2017 met het project Kwaliteitsregistraties.In dit project wordt de uitvraag van de drie DICA-registraties die het meeste tijd kosten, zo gestructureerd en afgestemd dat aanlevering vanuit eenmalige, eenduidige vastgelegde zorginformatie uit het epd mogelijk is.

Afgeronde projecten

Startdatum 1 September 2017
Einddatum 1 April 2018
Projectleider Arjen Huizinga (arjen.huizinga@pexlife.com)

Het project regionale uitwisseling gaat de uitwisseling van patiënt data tussen het Radboudumc en het Jeroen Bosch Ziekenhuis mogelijk maken. Focus hierbij ligt op drie elementen; ten eerste op digitale en gestructureerde data uitwisseling tussen de twee ziekenhuizen de twee verschillende EPD’s. Ten tweede is het project gericht op de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en tenslotte op het schaalbaar maken van de oplossing voor andere specialismen en ziekenhuizen (landelijke standaard).

Startdatum 1 September 2015
Einddatum 1 December 2017
Projectleider Jorne Grolleman (grolleman@registratieaandebron.nl)

In het Radboudumc wordt een uniforme registratie van het operatieverslag en het MDO-verslag gerealiseerd en geïmplementeerd. Ook wordt er een uniforme aanlevering via FIHR aan de Nederlandse Kanker Registratie gerealiseerd. In het UMC Utrecht is een uniforme vastlegging van het MDO-verslag gerealiseerd.

Startdatum 1 March 2017
Einddatum 30 June 2017
Projectleider Anne Schurink (schurink@registratieaandebron.nl)

In de serious game over Medisch Centrum Oost wordt een ziekenhuis in het klein nagespeeld. Patiënten verplaatsen zich langs assistenten, verpleegkundigen en artsen terwijl zij in het EPD zorginformatie vastleggen. Inzichtelijk wordt wat het betekent wanneer informatie steeds opnieuw moet worden uitgevraagd, opgezocht en genoteerd. En wat het kan opleveren als informatie kan worden hergebruikt. Naast dat de spelsimulatie inzicht geeft, biedt het aanknopingspunten voor gesprek over hoe het in de dagelijkse praktijk op de werkvloer anders kan. Het activeert de deelnemers om na te denken aan welke knoppen zij zelf kunnen draaien om het vastleggen van zorginformatie makkelijker én leuker te maken, en het hergebruik van die informatie te vergoten.

Startdatum 1 October 2016
Einddatum 31 March 2017
Projectleider Jeroen Windhorst (windhorst@registratieaandebron.nl)

In dit project is onderzocht hoe de aanlevering van gegevens over cardiologische implantaten, zoals pacemakers en ICD’s, aan de National Cardiovascular Data Registry (NCDR), kan plaatsvinden via hergebruik van gegevens uit het epd. Op dit moment wordt de registratie en aanlevering ingericht voor op basis van de zorginformatiebouwstenen, rechtstreeks vanuit het epd.

Startdatum 7 October 2015
Einddatum 31 March 2017
Projectleiders Jorne Grolleman (grolleman@registratieaandebron.nl) en Jeroen Windhorst (windhorst@registratieaandebron.nl)

De inventarisatiefase heeft als doel om de haalbaarheid van de in de voorbereidingsfase gekozen combinatie van register (NICE), ziekenhuis en leverancier te beoordelen. Het bepalen van de haalbaarheid richt zich op vier aspecten: de inhoudelijke en technische kwaliteit van de toepassing van Zorginformatiebouwstenen en terminologie binnen het EPD en het kwaliteitsregister; de impact van het project op de projectdeelnemers; de haalbaarheid van het project in termen van doorlooptijd en budget; de haalbaarheid van de scope en uitvoering. Ook wordt op basis van de gapanalyse de impact bepaald van het project: wat zijn de effecten van de invoering van ZIB’s voor het zorgproces, de leverancier en het kwaliteitsregister.

Startdatum 7 October 2015
Einddatum 31 March 2017
Projectleider Jorne Grolleman (grolleman@registratieaandebron.nl)

Dit project moet naar schatting 32.500 Nederlandse SNOMED CT-termen opleveren, die zijn geselecteerd op basis van de behoefte binnen de pilotprojecten die bedoeld zijn om implementatie van Registratie aan de bron te versnellen. Het vertaalproject is leverancier van deze vertalingen. Uit de hoofdgroepen van SNOMED CT worden de termen geselecteerd die vertaald moeten worden..

Startdatum 1 September 2014
Einddatum 31 July 2016
Projectleider Ronald Cornet

Omdat de principes van Registratie aan de bron in het zorgveld gedragen moeten worden is verspreiding van kennis nodig. Onderwijs en training ontwikkelt e-learning voor zorgprofessionals. Met de e-learning worden zij bekend en bewust gemaakt van het belang en de impact van Registratie aan de bron.

Startdatum 1 September 2015
Einddatum 30 April 2016
Projectleider Fred Smeele (smeele@nictiz.nl)

De Basisgegevensset is de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroepoverstijgend relevant is en die van belang is voor de continuïteit van zorg. De Basisgegevensset is gedefinieerd op basis van de zorginformatiebouwstenen. Voor de gestandaardiseerde patiëntgegevens die onderdeel zijn van de Basisgegevensset is zorgbreed afgesproken dat deze met prioriteit toegepast zullen worden in zorginformatiesystemen zoals epd’s, ecd’s en pgd’s.

Startdatum 1 July 2014
Einddatum 31 December 2015
Projectleider Fred Smeele (smeele@nictiz.nl)

De opdracht van dit project was het verkennen van probleemgeoriënteerde vastlegging, om uiteindelijk te komen tot een gestandaardiseerde manier van vastlegging (en daardoor hergebruik) van de probleemlijst .

Startdatum 1 January 2012
Einddatum 31 December 2015
Projectleider Fred Smeele (smeele@nictiz.nl)

De doelstelling van dit project is om te komen tot ‘Implementatierichtlijnen’ voor software-leveranciers, vooral epd-leveranciers, ten aanzien van een gestandaardiseerde gestructureerde overdracht van medische gegevens. Daarnaast om tot daadwerkelijk implementatie te komen van generieke overdrachtsgegevens. Dit betekent het uitwisselen van gestandaardiseerde patiëntgegevens bij overdracht tussen zorginstellingen. In 2015 is als generieke verdrachtsgegevenspilot een samenwerking gerealiseerd waarbij medische informatie van CVA-patiënten wordt overgedragen van het Maasstad ziekenhuis (Rotterdam) naar Laurens Verpleeghuizen (eveneens Rotterdam).

Startdatum 1 June 2014
Einddatum 1 October 2015
Projectleider Mariëlle Ouwens (marielle.ouwens@radboudumc.nl)

Het project Zorgproces Hoofdhalstumoren en kwaliteitsindicatoren onderzocht of kwaliteitsregistraties gevoed kunnen worden met de gegevens die met de zorginformatiebouwstenen worden vastgelegd aan de bron. In dit project is bekeken of dat gaat voor de zorgketen van patiënten met hoofd-halstumoren.

Lees meer

Startdatum 1 July 2014
Einddatum 1 July 2015
Projectleider Fred Smeele (smeele@nictiz.nl)

De doelstelling van dit project was om de bestaande standaard rond verpleegkundige overdracht (‘eOverdracht’) te harmoniseren en samen te voegen met Generieke Overdrachtsgegevens. Hierdoor is een samenhangende set Zorginformatiebouwstenen ontstaan, die het medische en verpleegkundige domein als geheel afdekt.

Startdatum 1 September 2014
Einddatum 1 June 2015
Projectleider Martine de Bruijne

De survey Registratie aan de bron meet de adoptie en bereidheid van eenmalige Registratie aan de bron door ziekenhuismedewerkers. Dit wordt gedaan met een vragenlijst onder alle medewerkers van de umc’s. De vragenlijst meet perceptie, verwachtingen, ervaringen, attitude en gedrag. Hiermee wordt enerzijds voortgang in het eenmalig registreren aan de bron zichtbaar gemaakt en anderzijds worden knelpunten zichtbaar, waar vervolgens aandacht aan besteed zal worden in het programma.

Startdatum 1 January 2015
Einddatum 1 March 2015
Projectleiders Erna Vreeke en Gé Klein Wolterink (gkw@intenzis.nl)

De notitie Kinddimensie is in 2015 opgeleverd op verzoek van de stuurgroep Registratie aan de bron. De stuurgroep van het programma ‘Registratie aan de bron’ wilde een gefundeerde keuze kunnen maken of kinderen wel of niet ‘in scope’ van het programma zijn. Daarvoor is in kaart gebracht hoe de zorg voor kind en gezin eruit ziet, welke organisaties betrokken zijn, welke informatie al beschikbaar is, wat de actuele ontwikkelingen zijn. In de notitie worden ook aanbevelingen gedaan voor een volgende stap. De notitie noemt ten slotte drie ontwikkelingen in het veld, waarbij aansluiting van het programma Registratie aan de bron bij kindzorg zinvol lijkt:

1. Perinatale zorg

2. Medische Kindzorgsysteem

3. Zorg voor Zeldzaam

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten