Toggle sidebar

Programmastructuur

Registratie aan de bron is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Nictiz. Inmiddels doen ook de NVZ, V&VN en FMS mee.

(governance anno April 2019)

De governance van het programma Registratie aan de bron paste zich in de afgelopen jaren aan, wanneer in- en externe veranderingen daarom vroeg. Zo zijn in de loop van de jaren de partners NVZ, V&VN en FMS toegetreden en is het CMIO-netwerk opgericht als adviesorgaan van het programma. Aanleiding voor dit document is de oprichting van het platformoverleg waarin beleidsadviseurs van de betrokken organisaties zitting nemen. In de eerste vergadering van dit overleg is afgesproken om de organisatiestructuur van het programma inzichtelijk te maken. Hieronder de visuele weergave van de governance. Daaronder staat per entiteit uitgeschreven hoe het is ingericht.

Programma Stuurgroep
Inrichting
: voorzitter is Chris Polman, de bestuursvoorzitter van Amsterdam UMC locatie VUMC. De leden: bestuurders van betrokken partijen NFU, NVZ, V&VN, FMS en Nictiz aangevuld met twee cmio’s uit de umc’s en een roadmaptrekker.
Functie: Bestluitvormend orgaan over de koers van het programma en geeft sturing aan het programmamanagement en waar nodig onderliggende projecten. Wordt geadviseerd hierin door de beleidsadviseurs uit het platformoverleg, de programmaleider, de roadmaptrekkers en eventueel het CMIO-overleg. De programma stuurgroep vervult ook (tijdelijk) het houderschap in het zib-beheer door Nictiz. De voortgang op de roadmaps van de umc’s en de voortgang op projecten en programmaonderdelen wordt in dit overleg gemonitord.
Periodiek overleg: 1 x per kwartaal

Programmamanagement
Inrichting: Voorzitter is de programmaleider, leden: roadmaptrekkers umcs, vertegenwoordigers NFU, NVZ en Nictiz en programmasecretaris. Vrij om aan te schuiven op basis van relevante agendaonderwerpen: beleidsadviseurs van NFU, NVZ, V&VN, FMS en Nictiz.
Functie: Neemt besluiten op tactisch niveau over bijvoorbeeld nieuw op te starten projecten en programmaonderdelen. Dit overleg is de plek waar roadmaptrekkers met elkaar spreken over de voortgang, belemmeringen en succesfactoren van de implementatie in de ziekenhuizen (algemeen & umc’s). Adviseert de programma stuurgroep.
Periodiek overleg: 1 x per maand

Architectuurteam
Inrichting: Informatiearchitecten umc’s, ziekenhuizen en Nictiz
Functie: Adviseert het programmamanagement op architecturaal niveau. Het team ontwikkelt producten zoals standaarden en documenten over de toepassing hiervan. Dit overleg is de plek waar informatiearchitecten uit verschillende umc’s en ziekenhuizen elkaar vinden en kennis en ervaring uitwisselen op het gebied van de informatie architectuur.
Periodiek overleg: 1 x per maand

Platform overleg
Inrichting
: Voorzitter is de programmaleider, leden: beleidsadviseurs van NFU, NVZ, V&VN, FMS/Nictiz/KNGF en GGZ Nederland
Functie: In dit overleg worden landelijke discussies tijdig besproken. Kennis- en kundedeling en inventarisatie van agendaonderwerpen voor de verschillende gremia staat in dit overleg centraal. Voorbereidend orgaan wat betreft de agenda voor de Stuurgroep. Leden dragen relevante agendaonderwerpen hiervoor voor en bereiden ze waar nodig ook voor hun bestuurder voor.
Periodiek overleg: 1 x per maand

CMIO-overleg
Inrichting
: Voorzitter is een CMIO, leden: cmio’s uit de umc’s
Functie: Orgaan waarin de Chief Medical Information Officers uit de umc’s periodiek elkaar spreken over voor hen relevante onderwerpen. Het programma Registratie aan de bron ondersteunt dit overleg organisatorisch en in het aanreiken van agendaonderwerpen. De cmio’s kunnen vanuit dit orgaan adviezen uitbrengen naar de stuurgroep en aan de programmaleider.
Periodiek overleg: 1 x per kwartaal

Projecten/ programma-onderdelen
Inrichting: Projectleiders aangestuurd vanuit het programma registratie aan de bron. De projectleiders komen een keer per kwartaal samen
Functie: Uitvoerende onderdelen van het programma. Besluitvorming op operationeel niveau vindt hier plaats. In sommige gevallen met een speciaal voor het project ingerichte tijdelijke stuurgroep. Projectleiders rapporteren aan programmaleider en in sommige gevallen aan de portefeuillehouder uit het programma managent. Projecten kennen eigen governancestructuur.
Periodiek overleg: 1 x per kwartaal om kennis en ervaring te delen

Programmamanager: Carolien Bouma

NFU NVZ Nictiz V&VN Federatie Medisch Specialisten